Portfolio

Poniżej zamieszczam listę przedsięwzięć zrealizowanych przez firmę „Bagnik”, a także przeze mnie przed powstaniem firmy w 2011 r.
Mogą Państwo ocenić doświadczenie i potencjał firmy oraz przekonać się, że nie współpracujecie z przypadkowymi ludźmi.  

Elektrownie wiatrowe

 • Prognoza oddziaływania na nietoperze planowanej farmy wiatrowej Mikołajki Pomorskie. Raport z rocznego monitoringu chiropterologicznego (2015 r.)
 • Przedrealizacyjny monitoring chiropterologiczny na potrzeby planowanej farmy wiatrowej „Zawidz” (2015 r.)
 • Ocena oddziaływania na siedliska przyrodnicze, bezkręgowce i płazy przedsięwzięcia pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Zawidz” (2015 r.)
 • Raport z przedrealizacyjnego monitoringu ornitologicznego na terenach przewidzianych pod budowę elektrowni wiatrowych dla farmy wiatrowej „Zawidz”, województwo mazowieckie (2015 r.)
 • Ocena występowania chronionych gatunków porostów i pachnicy dębowej (Osmoderma eremita SCOPOLI, 1763) na drzewach możliwych do wycięcia w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Żuławka Sztumska, Chojty, Bukowo, Poliksy, Tropy, Waplewo, Stary Targ, Budzisz, PGR Trankwice, Bruk w gminach Dzierzgoń oraz Stary Targ (2015 r.)
 • Ocena oddziaływania na siedliska przyrodnicze, bezkręgowce i płazy przedsięwzięcia pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Żuławka Sztumska, Chojty, Bukowo, Poliksy, Tropy, Waplewo, Stary Targ, Budzisz, PGR Trankwice, Bruk w gminach Dzierzgoń oraz Stary Targ (2014 r.)
 • Ocena oddziaływania na siedliska przyrodnicze, bezkręgowce i płazy budowy elektrowni wiatrowej i towarzyszącej jej infrastruktury w gminie Radzyń Chełmiński (2013 r.)
 • Wstępna analiza uwarunkowań środowiskowych oraz oddziaływania na populacje nietoperzy i ptaków planowanej farmy wiatrowej Kreki (2013 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Mochowo – Gozdowo” o łącznej mocy do 28 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, telekomunikacyjną wraz z instalacjami oraz urządzeniami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania przedsięwzięcia (2013 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Zawidz” o łącznej mocy do 72 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, telekomunikacyjną wraz z instalacjami oraz urządzeniami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania przedsięwzięcia (2013 r.)
 • Prognoza oddziaływania planowanej farmy wiatrowej „Stary Dzierzgoń” na nietoperze (2012 r.)
 • Raport z inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, roślin, bezkręgowców i płazów obszaru przeznaczonego pod budowę zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Bartoszki i Grzegórzki w gminie Nidzica (2012 r.)
 • Analiza wpływu i skutków oddziaływania na florę obszaru przeznaczonego pod budowę zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Pawłowo w gminie Olsztynek (2012 r.)
 • Raport i ocena potencjalnego oddziaływania na nietoperze projektowanej lokalizacji farmy wiatrowej „Jasna II” (2012 r.)
 • Raport z inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych terenu projektowanych elektrowni wiatrowych w gminie Rybno (2011 r.)

Elektrownie fotowoltaiczne

 • Ekspertyza przyrodnicza dla terenu przeznaczonego pod budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości Woźnice (2021 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza (nietoperze i bezkręgowce) dla terenu przeznaczonego pod budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Liskach, gmina Stare Juchy (2021 r.)
 • Inwentaryzacja chiropterologiczna dla planowanej inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Miłkowiec (2021 r)
 • Ekspertyza przyrodnicza dla terenu planowanego przedsięwzięcia p.n. Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy do 72 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Morawie (2021 r.)
 • Inwentaryzacja chiropterologiczna dla terenu planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Probarku gm. Mrągowo (2021 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Elektrownia słoneczna o mocy 1,6 MW w miejscowości Trzonki (gmina Pisz) (2015 r.)

Nadzory przyrodnicze

 • Nadzór przyrodniczy nad wycinką drzew przy przepuście w km 14+274 drogi wojewódzkiej nr 511 koło Górowa Iławeckiego (2021 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad zagospodarowaniem Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne w Mrągowie (2021 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad termomodernizacją szkoły podstawowej w Jamielniku (2021 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad modernizacją budynków użyteczności publicznej w Iłowie-Osadzie i Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej (2021 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad termomodernizacją budynku ZUK w Suszu (2021 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad realizacją projektu „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno” (2021 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych – Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie – etap II” (2021 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki – etap III (2020-2021)
 • Nadzór przyrodniczy nad budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce (2020-2021)
 • Nadzór przyrodniczy w zakresie chiropterologii nad budową międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tj. gazociąg Polska – Litwa, odcinek północny (2020-2021 r.)
 • Nadzór inwestorski, przyrodniczy i ochrony środowiska, nad inwestycją pn. Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowanym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn – Południe) (2017 -2021 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad termomodernizacją świetlicy w Mszanowie (2020 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad wykonaniem nadzoru robót na zadaniu p.n. Utrzymanie wału przeciwpowodziowego na rzece „Wkra” na terenie Nadzoru Wodnego w Działdowie (2020 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad termomodernizacją świetlicy w Pruskach (2020 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad przebudową drogi w ciągu ulic: Łomżyńskiej, Jana III Sobieskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego w Szczytnie (2020 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad termomodernizacją budynków: Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Promyczek” w Szczytnie oraz Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie (2019-2020 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad termomodernizacją budynków przy ul. Kopernika 6, 6A, 6B w Iławie (2019-2020 r.)
 • Nadzór chiropterologiczny nad termomodernizacja budynku mieszkalnego w Gródkach (2019-2020 r.)
 • Nadzór chiropterologiczny nad termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Grodziczno (2019 r.)
 • Nadzór malakologiczny nad realizacją przedsięwzięcia budowy nowego wjazdu na teren zakładu Michelin Polska S.A. z siedzibą na ul. W. Leonharda 9, w Olsztynie (2019 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad termomodernizacją ratusza w Górowie Iławeckim (2019 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad termomodernizacją budynku Miejskiego Domu Kultury w Działdowie (2019 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinach (2019 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad termomodernizacją w budynku Miłakowskiego Domu Kultury (2018 -2019 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad termomodernizacją w budynku szkoły podstawowej w Świętajnie (2018 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad termomodernizacją budynków:  Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie,  Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnym nr 3 „Promyczek” (2017-2018 r.)
 • Nadzór przyrodniczy nad termomodernizacją budynków w Lidzbarku Warmińskim : Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim, obiektu administracyjno-biurowego przy ul. Wyszyńskiego w Lidzbarku Warmińskim, budynku filii Starostwa Powiatowego  w Ornecie (2017 – 2018 r.)
 • Przyrodniczy nadzór inwestorski nad realizacją projektu „Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny (OChK) w Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną” (2017-2018)
 • Przyrodniczy nadzór inwestorski nad realizacją projektu „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim” (2017 -2018)
 • Nadzór przyrodniczy nad inwestycją pn. „Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II w Działdowie” (2017 r.)

Kopalnie kruszyw, torfu

 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Prace geologiczne związane z dostosowaniem złoża Wojciechy – B do eksploatacji torfu na cele lecznicze” (2017 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza działki ew. nr 3242/1 obr. Nowa Wieś Iławecka (2016 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny (piasków) ze złoża „Zieleniec”, znajdującego się
  na działce nr 145 obręb Zieleniec, gmina Wielbark (2014 r.)
 • Ocena oddziaływania na siedliska przyrodnicze, florę i faunę przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa ze złoża „Machary 2” (2013)
 • Raport z wstępnego rozpoznania przyrodniczego terenu projektowanej kopalni żwiru RYWOCINY w gminie Lipowiec Kościelny (2011 r.)

Zabudowa produkcyjna, usługowa i mieszkaniowa

 • Ekspertyza przyrodnicza dla obszaru przeznaczonego pod zabudowę turystyczną w Pierkunowie (2021 r.)
 • Wstępna ocena przyrodnicza terenu działek przewidzianych pod zabudowę w Nowej Wsi, gm. Rybno (2021 r.)
 • Inwentaryzacja chiropterologiczna dla planowanej budowy osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Miłkowiec (2021 r)
 • Waloryzacja przyrodnicza otoczenia Rezydencji Warmińskich w Pluskach (2020-2021 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Zmiana lasu na użytek rolny
  Działka nr 6/1, obręb 0005 Mały Głęboczek, gmina Brzozie, powiat brodnicki (2021 r.)
 • Inwentaryzacja pod kątem obecności chronionych gatunków mrówek w miejscu projektowanego kolektora deszczowego i studni w Iławie budowanych w ramach projektu Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach
  Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) )2020 r.)
 • Inwentaryzacja nietoperzy terenu przeznaczonego pod budowę Zakładu Przetwarzania Odpadów w Olsztynie (2020 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza terenu przedsięwzięcia Rozbudowa istniejącego Zakładu Półproduktów Michelin Polska SA w Olsztynie o wydział produkcji mieszanek butylowych (2020 r.)
 • Inwentaryzacja nietoperzy terenu przeznaczonego pod budowę obiektu Agata Meble w Olsztynie (2020 r.)
 • Inwentaryzacja płazów na terenie planowanej inwestycji przy ul. Franciszka Hynka, Dywity (2020 r.)
 • Inwentaryzacja nietoperzy terenu przeznaczonego pod budowę parkingów i garaży podziemnych z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu o nazwie: Budowa zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami w parterach wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Obiegowej i Pstrowskiego w Olsztynie (2020 r.)
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lidzbarku (2020 r.)
 • Waloryzacja przyrodnicza flory i siedlisk przyrodniczych terenu działek ewidencyjnych nr: 420, 421, 422, 423, 424 obręb 1 Biskupiec (2019 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza terenu przy ul. Piękna Góra w Olsztynie (2019 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza terenów przedsięwzięcia: Budowa na terenie Michelin Polska S.A. w Olsztynie nowego wjazdu od ulicy Bublewicza (uprzednio Towarowej) wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym parkingami (2019 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza terenów przedsięwzięcia: Rozbudowa na terenie Michelin Polska S.A. w Olsztynie istniejącego zakładu opon osobowych i dostawczych (2019 r.)
 • Udział w monitoringu przyrodniczym na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) i obszarze przyległym (2019 r.)
 • Raport o oddziaływaniu budowy budynku gospodarczego na obszar Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy (PLH220038) (2018 r.)
 • Inwentaryzacja nietoperzy na potrzeby rozbudowy firmy Meble-Okmed Demko Sp. J. w Braniewie (2018 r.)
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia rozbudowy istniejącej Ciepłowni przy ul. Solidarności 17 w Szczytnie o kocioł do spalania biomasy z niezbędną infrastrukturą (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza ze szczególnym uwzględnieniem występowania płazów i ptaków terenu przewidzianego do rewitalizacji w pobliżu ulic Wiejskiej, Bema i Przystaniowej w Lidzbarku Warmińskim (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania płazów dla przedsięwzięcia pn.:  Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim (2018 r.)
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z budynkiem gospodarczym w obrębie Rybno, gmina Sorkwity (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku adaptowanego na Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Lidzbarku Warmińskim (2017 r.)
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Nauki o Bezpieczeństwie „Innopolice” w Szczytnie (2017 r.)
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wyciągu narciarskiego dla narciarzy wodnych i wakeboardingu na jeziorze Domowym Małym w Szczytnie (2016 r.)
 • Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych na obszarze działki nr ew. 16/12, obręb geodezyjny 1 w Lidzbarku Warmińskim (2016 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na przyrodę realizacji zabudowy hotelowo-restauracyjno-usługowej w Gminie Ruciane Nida (2012 r.)
 • Raport o oddziaływaniu budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i garażu (gmina Jedwabno) na obszar Natura 2000 „Puszcza Napiwodzko-Ramucka” (PLB280008) (2012 r.)
 • Raport o oddziaływaniu budowy warsztatu szkutniczego (gmina Ruciane Nida) na obszar Natura 2000 „Puszcza Piska” (PLB280008) (2011 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza terenu przeznaczonego pod rozbudowę gospodarstwa rolnego w Rozogach (2008 r.)

Drogi

 • Inwentaryzacja siedlisk ptaków i nietoperzy w obrębie konstrukcji mostu i przepustu drogowego na rzece Pisie w m. Miesiączkowo (2022 r.)
 • Ekspertyza chiropterologiczna dla planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 51 na odcinku Olsztyn-Tomaszkowo (2021 r.)
 • Ekspertyza chiropterologiczna dla planowanej budowy obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 (2021 r.)
 • Ekspertyza chiropterologiczna dla planowanej budowy obwodnicy m. Nidzica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604 (2021 r.)
 • Ocena oddziaływania na nietoperze wycinki dodatkowych drzew kolidujących z elementami infrastruktury drogowej podczas rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno (2021 r.).
 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza zadrzewień przydrożnych w pasie drogowym dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego w zakresie chiropterologii (2020 r.)
 • Ekspertyza chiropterologiczna na potrzeby karty informacyjnej przedsięwzięcia przebudowy i eksploatacji drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Podlasek – Biskupiec z wyłączeniem Słupnicy (2020 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza na potrzeby projektu przebudowy drogi w ciągu ulic: Łomżyńskiej, Jana III Sobieskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego w Szczytnie (2019 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza drzew przeznaczonych do wycinki w związku z rozbudową i przebudową drogi nr DR 1154N: DW505-Robity-Łukszty-granica powiatu (2019 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza drzew przeznaczonych do wycinki w związku z rozbudową i przebudową drogi nr 1179N: Drulity – Dargowo – Marzewo (2019 r.)
 • Inwentaryzacja oraz ocena oddziaływania na nietoperze przebudowy drogi wojewódzkiej DW 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki (2019 r.)
 • Inwentaryzacja oraz ocena oddziaływania na nietoperze przebudowy drogi krajowej DK 63 na odcinku Borki – granica województwa (2019 r.)
 • Ocena oddziaływania na nietoperze budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk (2018-2019 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby projektu przebudowy ul. Królowej Jadwigi w Szczytnie (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie – Powierz (2018 r.)
 • Kompleksowa ekspertyza stanu roślin na terenie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek C1 (2017 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza drzew w pasie drogi powiatowej nr 1449N (2015 r.)

Porty i żegluga

 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla programu wieloletniego „Utrzymanie morskich dróg wodnych w latach 2016 – 2026” (redakcja; 2015 r.)
 • Monitoring inwestycyjny przedsięwzięcia: budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu (2010 r. – 2016 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na faunę bezkręgową wymiennika ciepła dla terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (2009 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy terminalu regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (2006 r.)

Melioracje i zabudowa hydrotechniczna

 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych do celów rekreacyjnych: pomostu przez rzekę Wel w ciągu szlaku pieszego Lasem Nadwelskim oraz przenosek kajakowych [obiekty P21, P22, P31 (poza działką Wód Polskich), P32] w ramach projektu: Parki Krajobrazowe – bramy Warmii i Mazur/nazwa zadania: Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (2023 r.)
 • Opinia o przyrodniczych uwarunkowaniach planowanej budowy pomostu nad jeziorem Tałtowisko wraz z wynikami wczesnowiosennej kontroli herpetologicznej (2021 r.)
 • Analiza wpływu zabudowy hydrotechnicznej rzeki Brdy dla potrzeb ujęcia wody „Czyżkówko” na faunę bezkręgową znajdującą się w obszarze jej oddziaływania (2016 r.)
 • Ocena oddziaływania na populację skójki gruboskorupowej Unio crassus przedsięwzięcia polegającego na konserwacji gruntowanej rzeki Struga Lepacka na odcinku km 0+000÷18+900 (2014 r.)

Termomodernizacja

 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania nietoperzy w budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie (2023 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku Domu Rekolekcyjnego przy ul. Klasztornej 2 w Gietrzwałdzie (2021 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku dawnej kotłowni przy ul. Akacjowej w Łęgajnach (2021 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku Szkolno-Przedszkolnym w Dźwierzutach (2020 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku świetlicy w Pruskach (2020 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w: Zespole Szkół nr 1 w Iłowie-Osadzie oraz Zespole Szkół nr 2 w Narzymiu (2020 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie (2020 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w hali sportowej OSiR w Rybnie (2020 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku WIOŚ w Olsztynie (2020 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku Zakładu Usług Komunalnych w Suszu (2020 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hartowcu (2020 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach (2020 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku przedszkola w Bartągu (2020 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku Szkoły Podstawowej w Rusi (2020 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku Szkoły Podstawowej im. H. Konopnickiej w Hartowcu (2019 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania nietoperzy w budynku Wielki Łęck 66 A (2019 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania nietoperzy w budynkach: plebanii i dawnego spichlerza w Hartowcu (2019 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku remizy OSP Grądy (2019 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku remizy OSP Rumian (2019 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania nietoperzy w budynku przy ul. Targowisko Dolne 9 (2019 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy
  w budynkach przy ul. Kopernika 6, 6A, 6B w Iławie (2019 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy
  w zamku w Nidzicy (2019 r).
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku magazynowym przy ul. Towarowej 17K / Budowlanej 3 w Olsztynie (2018 r.)
 • Inwentaryzacja chiropterologiczna dla 13 budynków OTBS w Ornecie (2018 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na budynku
  Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinach (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Nowym Mieście Lubawskim (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku Miejskiego Domu Kultury w Działdowie (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku administracyjnym Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w zabytkowym budynku spichrza w Białej Oleckiej (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku szkoły podstawowej w Zajączkowie (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na budynku Urzędu Miasta w Grodzicznie (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na budynku szkoły podstawowej w Koszelewach (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na budynku szkoły podstawowej w Żabinach (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na budynku Urzędu Gminy w Rybnie (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na budynku Zespołu Szkół w Rybnie (2018 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim (2018 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku ratusza w Górowie Iławeckim (2018 r.)
 • Rozpoznanie przyrodnicze w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie (2017-2018 r.)
 • Rozpoznanie przyrodnicze w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na budynku po byłym kinie w Pasymiu (2017 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwitach (2017 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie (2017 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w pięciu budynkach na terenie Olsztyna: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 14, Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych, Budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (2017 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na terenie budynków należących do Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. Wszystkich Świętych w Niechłoninie: kościoła, domu pogrzebowego oraz plebanii (2017 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynkach: Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim, obiektu administracyjno-biurowego przy ul. Wyszyńskiego w Lidzbarku Warmińskim, budynku filii Starostwa Powiatowego  w Ornecie (2017 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku Domu Ludowego w Mrocznie (2017 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku Miłakowskiego Domu Kultury (2017 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na terenie na terenie budynków położonych w Dobrym Mieście: budynki przy ulicy Łużyckiej, numery: 61, 65, 67, 69 ,71; budynki przy ulicy Grudziądzkiej, numery: 15 i 17 (2017 r.)
 • Ekspertyza dotycząca występowania występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w budynkach: Urzędu Gminy Świętajno, szkoły podstawowej w Świętajnie (2017 r.).
 • Ekspertyza dotycząca występowania występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie, Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnym nr 3 „Promyczek” w Szczytnie (2017 r.)
 • Ekspertyza dotycząca występowania występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej przy ul. Mrongowiusza w Szczytnie (2017 r.)
 • Ekspertyza dotyczącą występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w budynku produkcyjnym przy ul. Diamentowej 50 w Naterkach (2016 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na terenie budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Polnej 11 w Działdowie (2016 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na terenie budynku przychodni lekarskiej przy ul. Norwida 29 w Działdowie (2016 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy, w budynkach użyteczności publicznej w Szczytnie (2011 r.)

Dokumentacja na potrzeby projektów w ramach RPO „Ochrona różnorodności biologicznej” 

 • Ekspertyza przyrodnicza poinwestycyjna dla terenu przedsięwzięcia: „Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki etap III” (2021 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza dla wybranych terenów w miejscowościach: Barczewo i Nikielkowo na potrzeby projektu w ramach działania „Ochrona różnorodności biologicznej” (2020 r.)
 • Inwentaryzacja pod kątem obecności żaby moczarowej na obszarze objętym projektem:
  „Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny (OChK) w Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną” (2020 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie 1232N, 1233N, 1235N, 1243N, 1216N, 1257N, 1267N, 1957N, 1183N, 1160N, 1186N, 1191N, 1190N, 1164N, 1184N, 1178N, 1203N, 1193N (2020 r.)
 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza dla projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego” (2020 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza terenów byłej linii kolejowej na odcinku Pacółtowo – Tyliczki
  na potrzeby zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (2020 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza dla wybranych terenów w miejscowościach: Iłowo-Osada oraz Białuty na potrzeby projektu w ramach działania „Ochrona różnorodności biologicznej” (2020 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza dla dróg zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie: 1311 N, 1329 N, 1910 N, 1188 N, 1325 N, 1295 N, 1222 N, 1307 N, 1281 N (2019 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza dla wybranych terenów w miejscowościach: Gronowo, Rumian, Szczupliny i Żabiny na potrzeby projektu w ramach działania „Ochrona różnorodności biologicznej” (2019 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza dla terenu na brzegu jeziora Rybno na potrzeby projektu w ramach działania „Ochrona różnorodności biologicznej” (2019 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania płazów dla przedsięwzięcia pn.:  Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim – etap II (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza terenu parku przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim (2017 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza terenu zabytkowego parku w Mortęgach (2017 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza terenu położonego między Kanałem Młyńskim a ul. Mławską w Działdowie (2017 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza terenu przewidzianego do zagospodarowania w ramach projektu MARTIANY 21 (2017 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza niezagospodarowanej przestrzeni Parku im. Jana Pawła II w Działdowie (2016 r.)

Ochrona przyrody

 • Inwentaryzacja nietoperzy Welskiego Parku Krajobrazowego (2018 r.)
 • Udział w tworzeniu planu ochrony rezerwatu Świdwie w zakresie entomofauny (2017 r.)
 • Monitoring zalotki większej Leucorrhinia pectoralis na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach zadania pt.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 – w zakresie gatunków zwierząt” (2017 r.)
 • Charakterystyka obszaru projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina rzeki Szkotówki” (2017 r)
 • Inwentaryzacja bezkręgowców w Rezerwacie Ciechocinek (2016 r.)
 • Inwentaryzacja bezkręgowców w Rezerwacie cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko (2016 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) w klonie pospolitym uznanym za pomnik przyrody w Szczytnie (2011 r.)
 • Inwentaryzacja i opracowanie zasad ochrony fauny wybranych grup bezkręgowców wodnych w rezerwacie „Białogóra” (2010 r.)
 • Inwentaryzacja wybranych grup bezkręgowców rezerwatu Świdwie (2010 r.)
 • Ocena jakości środowisk cieków w Białowieskim Parku Narodowym metodami monitoringu biologicznego w oparciu o faunę bezkręgowców (2010 r.)
 • Raport o występowaniu: pachnicy dębowej, kozioroga dębosza, zalotki większej i czerwończyka nieparka w projektowanych obszarach sieci Natura 2000: Jeziora Czaplineckie (PLH320039), Dolna Odra (PLH320037),Jeziora Szczecineckie (PLH320009), Puszcza Barlinecka (pltmp246), Uroczyska Puszczy Drawskiej (PLH320046), Pojezierze Ińskie (PLH320051), Jezioro Lubie i Dolina Drawy (PLH320023) (2008 r.)
 • Ekspertyza dotycząca przeglądu materiałów źródłowych oraz eksploracji i wytypowanie obiektów spełniających kryteria Dyrektywy Siedliskowej w zakresie występowania płazów i ssaków objętych ochroną w ramach Dyrektywy Siedliskowej, na obszarze Swajnie w sieci Natura 2000 (2008 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza pod kątem występowania traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego, zatoczka łamliwego i chronionych gatunków poczwarówek nadleśnictw: Bobolice, Czaplinek, Czarnobór, Czarne, Drawsko Pomorskie, Łobez, Manowo, Połczyn Zdrój, Świdwin, Świerczyna i Złocieniec (2007 r. – 2008 r.)

Inne

 • Ocena stanu technicznego i zdrowotnego drzewa gatunku lipa drobnolistna Tilia cordata usuniętego bez wymaganego zezwolenia w obrębie Czerwonka (2021 r.)
  drzewem gatunku dąb szypułkowy Quercus robur rosnącego na działce nr 35 obręb Nikielkowo, gmina Barczewo (2021 r.)
 • Ocena stanu zdrowotnego i statyki oraz zalecenia dalszego postępowania z
  drzewem gatunku dąb szypułkowy Quercus robur rosnącego na działce nr 35 obręb Nikielkowo, gmina Barczewo (2021 r.)
 • Inwentaryzacja drzew i krzewów terenu posesji przy ul. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie (2021 r.)
 • Udział w przygotowaniu opracowania ekofizjograficznego dla miasta Szczecina w zakresie fauny bezkręgowej (2021 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie aktywności nietoperzy przy ul. Dąbrowskiego w Lidzbarku Wamińskim (2019 r.)
 • Ekspertyza przyrodnicza w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w murach obronnych w Pasłęku (2019 r.)
 • Inwentaryzacja drzew i krzewów oraz gospodarka drzewostanem w pasie drogowym wybranych ulic osiedla Brzeziny w Olsztynie (2018 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza drzew na terenie lasu komunalnego w Barczewie,
  pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków, nietoperzy i bezkręgowców (2017 r.)
 • Inwentaryzacja ważek Odonata i chruścików Trichoptera trzech jezior dystroficznych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Jagiełek w oddziałach: 57d, 145f, 336d (2015 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza jeziora Domowego Małego w Szczytnie (2015 r.)
 • Inwentaryzacja występowania listery jajowatej (Listera ovata) na fragmencie działki ewidencyjnej nr 3092/5 (Małszewo, gmina Jedwabno) (2014 r.)
 • Inwentaryzacja bezkręgowców w ramach projektu „Różnorodność przyrodnicza Żuław Gdańskich, Wielkich i Elbląskich” (2012 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze budowy gazociągu wysokiego ciśnienia z Młynowa k. Mrągowa do Olecka, z Olecka do Grajewa, z Olecka do Suwałk (2010 r.)
 • Potencjalna fauna bezkręgowców, płazów i gadów na terenie projektowanych zbiorników kawernowych gazu ziemnego w gminie Stepnica oraz w miejscach potencjalnego zrzutu solanki (2010 r.)
 • Raport o oddziaływaniu na faunę planowanego zagospodarowania terenu nad Jeziorem Nowogardzkim (2007 r.)
 • Waloryzacja przyrodnicza stawu przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie (2007 r.)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza gminy i miasta Świdwin (2006 r.)